TRDE

BANKALAR NEZDİNDEKİ MEVDUATLARDA ZAMANAŞIMI

5411 sayılı Bankacılık Kanunu Zamanaşımı başlıklı 62. maddesine göre; Bankalar nezdlerindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tâbidir.

Zamanaşımına uğrayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar banka tarafından hak sahibine ulaşılamaması hâlinde, yapılacak ilânı müteakiben Fona gelir kaydedilir. Bu maddenin uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Kurulca belirlenir.

Mevduat Ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine Ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet Ve Alacaklara İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği madde 8/2’ye göre; Bankalar bir takvim yılı içinde zamanaşımına uğrayan ve tutarı 250 lira ve üzerindeki her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların hak sahiplerini, başvuruda bulunmadıkları takdirde hesaplarının Fona devredileceği hususunda, izleyen takvim yılının Ocak ayı sonuna kadar iadeli taahhütlü mektupla uyarmak zorundadır. …

Bankalarda bulunan her türlü mevduatların, hak ve alacakların zamanaşımına uğraması konusunda hukuka uygunluk ve işlemin geçerliliği ancak ve ancak banka tarafından gerçekleştirilecek ilan ve tebligatların yapılması koşuluna bağlıdır. Bu yöndeki uygulama gerçekleştirilmeksizin banka nezdindeki hak ve alacakların zamanaşımına uğraması söz konusu değildir. Banka hak sahibinin hesaplarının Fona devredileceği hususunu hak sahibine iadeli taahhütlü mektupla yapılacak uyarı ile bildirmek zorundadır.

Bankalar nezdindeki mevduatlarda zamanaşımı konusuna ilişkin örnek Yargıtay kararları:

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 09.01.2017 tarih ve E: 2016/796 K: 2017/108 K. sayılı kararına göre; "Bankalarda bulunan mevduat ve bu cümleden sayılan emanet ve alacakların 10 yıl geçmekle zamanaşımına uğraması, bankaca gerçekleştirilecek ilan ve tebligatların yapılması koşuluna bağlıdır...sahipleri hakkında bu yönde uygulama yapılmadan banka nezdindeki hakları ve alacakları kendiliğinden zamanaşımına uğramaz. …"

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 11.01.2016  tarih ve 2015/10030 E. 2016/57 K. sayılı kararına göre: "Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, bankalarda bulunan mevduat ve bu cümleden sayılan emanet ve alacakların 10 yıl geçmekle zamanaşımına uğraması, bankaca gerçekleştirilecek ilan ve tebligatların yapılması koşuluna bağlı olduğu, sahipleri hakkında bu yönde uygulama yapılmadan banka nezdindeki hakları ve alacakları kendiliğinden zamanaşımına uğramayacağı, muris ve mirasçılarına herhangi bir tebligatın yapılmadığı, murisin Mernis yerleşim yeri adresinin araştırılmadığı, davalı Bankanın tebligat koşulunu sağlamadığı gerekçesiyle, davanın kabulü ile 6.650,70 TL'nin temerrüt tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacılara verilmesine karar verilmiştir. Kararı davalı vekili temyiz etmiştir. ... temyiz itirazları yerinde değildir...hükmün ONANMASINA, ..."

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 24.02.2014 tarih ve 2013/14399 E. Ve 2014/3371 K. sayılı kararında; "...Dava davacının davalı bankada açtığı hesabın zamanaşımına uğradığı gerekçesiyle TMSF'ye devrine dair işlemin usulsüz olduğundan bahisle açılan alacak istemine ilişkindir. 5411 Sayılı Kanun'un 62. maddesinde, bankalar nezdindeki mevduatların, hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanların zamanaşımına tabi olduğu belirtilmişse de, devrin yapılabilmesi için yasal gereklerin eksiksiz olarak yerine getirilmesi gerekmektedir. , yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamış. bozmayı gerektirmiştir."

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 09.12.2011 tarih ve 2010/5699 E. Ve 2011/16732 K. sayılı kararında; " ... davalı bankayı sorumluluktan kurtarmayacağını ayrıca 8/2. maddesi gereği mevduat sahiplerinin iadeli taahhütlü mektupla uyarılmaları ve ilanının gerektiğinden hesapların zamanaşımına uğramadığı gerekçesiyle 3.596.12 Euro'nun 24.01.1997, 1.413.35 Euro'nun 29.11.1996 tarihinden itibaren mevduat faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmiştir. ... SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA" karar verilmiştir.

M&S Law Istanbul diğer konularda olduğu gibi “BANKALAR NEZDİNDEKİ MEVDUATLARDA ZAMANAŞIMI” konusunda da etkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Türkiye’deki avukatınız için hukuk büromuzla iletişime geçerek konuyla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

zurück