TRDE

KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATIN ALMAK, KABUL ETMEK VEYA BULUNDURMAK YA DA UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANMA SUÇU

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçu Türk Ceza Kanunu’nda “Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar” başlığı altında madde 191’de düzenlenmiştir.

Türk Ceza Kanunu madde 191/1e göre kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır.

Bu suç takibi şikayete bağlı olan suçlar arasında olmayıp savcılık makamınca ve mahkeme tarafından resen/kendiliğinden soruşturma ve kovuşturma konusu yapılır.

Söz konusu suç için yargılama Asliye Ceza Mahkemelerinde yapılmaktadır.

Önemle belirtmek gerekir ki bu suç ceza miktarından ötürü adli para cezasına çevrilmeye elverişli suçlardan değildir.

Söz konusu suç ile ilgili olarak kamu davası açılıp mahkemece yapılan yargılama sonucunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı (HAGB) verilmesi mümkündür.

Yine söz konusu suç ile ilgili olarak kamu davası açılıp mahkemece yapılan yargılama sonucunda belirlenen hapis cezasının cezaevinde infaz edilmesinden şartlı olarak vazgeçilmesi yani cezanın ertelenmesine karar verilmesi de mümkündür.

Yargıtay’a göre uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçunda en önemli kıstas yakalanan uyuşturucunun miktarıdır. Kişisel ihtiyacı aşacak ölçüde uyuşturucu madde bulundurulması halinde, uyuşturucu madde ticareti suçu ile karşı karşıya kalınmaktadır. Bununla birlikte uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi başkasına satma/devir veyahut tedarik etmeye yönelik olarak herhangi bir eylem içerisinde olunup olunmadığı, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin bulundurulduğu yer ve bulunduruluş şekli, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin çeşitliliği önem arz etmektedir.

Söz konusu maddenin gerekçesinde de açıklandığı üzere uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, aslında tedavi ve terapiye ihtiyaç duyan bir kişi olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, Türk Ceza Kanunu’nun 191. maddesinin ikinci fıkrasında, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişinin, tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulması gerektiği kabul edilmiştir.

Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi

Türk Ceza Kanunu madde 191/2’ye göre bu suçtan dolayı başlatılan soruşturmada şüpheli hakkında 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 171 inci maddesindeki şartlar aranmaksızın, beş yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilir. Cumhuriyet savcısı, bu durumda şüpheliyi, erteleme süresi zarfında kendisine yüklenen yükümlülüklere uygun davranmadığı veya yasakları ihlal ettiği takdirde kendisi bakımından ortaya çıkabilecek sonuçlar konusunda uyarır.

Tedavi, Denetimli Serbestlik Tedbiri ve Denetimli Serbestlik Tedbiri Süresi

Türk Ceza Kanunu madde 191/3’e göre erteleme süresi zarfında şüpheli hakkında asgari bir yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanır. Bu süre Cumhuriyet savcısının kararı ile üçer aylık sürelerle en fazla bir yıl daha uzatılabilir. Hakkında denetimli serbestlik tedbiri verilen kişi, gerek görülmesi hâlinde denetimli serbestlik süresi içinde tedaviye tabi tutulabilir.

Denetimli Serbestlik Süresinde Yükümlülük ve Yasakların İhlali

Türk Ceza Kanunu madde 191/4’e göre kişinin, erteleme süresi zarfında;

a) Kendisine yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar etmesi,

b) Tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması,

c) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması, hâlinde, hakkında kamu davası açılır.

Denetimli Serbestlik Süresinde Kişinin Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alması, Kabul Etmesi veya Bulundurması ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanması

Türk Ceza Kanunu madde 191/5’e göre erteleme süresi zarfında kişinin kullanmak için tekrar uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması, dördüncü fıkra uyarınca ihlal nedeni sayılır ve ayrı bir soruşturma ve kovuşturma konusu yapılmaz.

Türk Ceza Kanunu madde 191/6’ya göre dördüncü fıkraya göre kamu davasının açılmasından sonra, birinci fıkrada tanımlanan suçun tekrar işlendiği iddiasıyla açılan soruşturmalarda ikinci fıkra uyarınca kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilemez.

Denetimli Serbestlik Süresince Yükümlüklere Uyulması ve Yasakları İhlal Etmemenin Sonucu

Türk Ceza Kanunu madde 191/7’de şüphelinin erteleme süresi zarfında dördüncü fıkrada belirtilen yükümlülüklere aykırı davranmadığı ve yasakları ihlal etmediği takdirde, hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verileceği düzenlenmiştir.


Türk Ceza Kanunu madde 191/8’ye göre; Bu Kanunun;

a) 188 inci maddesinde tanımlanan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti,

b) 190 ıncı maddesinde tanımlanan uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, suçundan dolayı yapılan kovuşturma evresinde, suçun münhasıran bu madde kapsamına girdiğinin anlaşılması hâlinde, sanık hakkında bu madde hükümleri çerçevesinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilir.

Türk Ceza Kanunu madde 191/9’a göre; bu maddede aksine düzenleme bulunmayan hâllerde, Ceza Muhakemesi Kanununun kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin 171 inci maddesi veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin 231 inci maddesi hükümleri uygulanır.

Türk Ceza Kanunu madde 191/10’a göre birinci fıkradaki fiillerin; okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askerî ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.

 

Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak Suçunda Etkin Pişmanlık Türk Ceza Kanunu madde 192’de düzenlenmektedir.

Etkin pişmanlık

Madde 192- (1) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarına iştirak etmiş olan kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, diğer suç ortaklarını ve uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin saklandığı veya imal edildiği yerleri merciine haber verirse, verilen bilginin suç ortaklarının yakalanmasını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini sağlaması halinde, hakkında cezaya hükmolunmaz.

(2) Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişiresmi makamlar tarafından haber alınmadan öncebu maddeyi kimden, nerede ve ne zaman temin ettiğini merciine haber vererek suçluların yakalanmalarını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini kolaylaştırırsa, hakkında cezaya hükmolunmaz.

(3) Bu suçlar haber alındıktan sonra gönüllü olaraksuçun meydana çıkmasına ve fail veya diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve yardım eden kişi hakkında verilecek ceza, yardımın niteliğine göre dörtte birden yarısına kadarı indirilir.

 (4) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolayı soruşturma başlatılmadan önce resmi makamlara veya sağlık kuruluşlarına başvurarak tedavi ettirilmesini istersecezaya hükmolunmaz. (Ek cümle: 24/11/2016-6763/16 md.) Bu durumda kamu görevlileri ile sağlık mesleği mensuplarının 279 uncu ve 280 inci maddeler uyarınca suçu bildirme yükümlülüğü doğmaz.

M&S Law Istanbul diğer konularda olduğu gibi “KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATIN ALMAK, KABUL ETMEK VEYA BULUNDURMAK YA DA UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANMA SUÇU” konusunda da etkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Türkiye’deki ceza avukatınız için hukuk büromuzla iletişime geçerek konuyla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

zurück