TRDE

TANIMA VE TENFİZ DAVASI - YABANCI ÜLKEDE VERİLEN BOŞANMA KARARLARI

Kural olarak (aksi öngörülmediği sürece) bir mahkeme kararı sadece kararın verildiği ülkede hüküm ve sonuç doğurmaktadır. Yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de hüküm ve sonuç doğurabilmeleri için bu kararların Türkiye’de tanıması ve tenfizi gerekmektedir.

Örneğin Almanya’da verilen bir boşanma kararı yalnızca Almanya’da hüküm ve sonuç doğurmaktadır. Söz konusu boşanma kararının Türkiye’de geçerli olabilmesi için nüfusa tescil edilmesi gerekmektedir.

Olağanüstü Hal kapsamında çıkarılan ve 29. Nisan. 2017 Tarihli 30052 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 690 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 4. Maddesindeki düzenleme gereğince yurtdışında Yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca boşanmaya, evliliğin butlanına, iptaline veya mevcut olup olmadığının tespitine ilişkin olarak verilen kararların yargı yoluna başvurulmaksızın 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 27. maddesinden sonra gelmek üzere 27/A Maddesi eklenerek nüfus kütüğüne tescil edilmesine dair düzenleme getirilmiş ise de duyumlarımıza göre nüfus daireleri ve konsolosluklar halihazırda işlem yapmamaktadır.

Bununla birlikte söz konusu düzenlemede tarafların bizzat veya vekilleri aracılığıyla birlikte başvuru yapmaları esas alınmıştır. Taraflardan yalnızca birinin başvurması kabul edilmemektedir. Taraflar birlikte hareket edilmemesi başka bir anlatımla taraflar arası bu konuda ihtilaf olması durumda konsolosluk ve nüfus dairesi tarafından işlem yapılmayacaktır.

Nitekim 27/A (3)’e göre; Bu maddede sayılan şartlar yerine getirilmediği gerekçesiyle tescil talebi reddedilen kararların Türkiye’de tanınması, 27/11/2007 tarihli ve 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun uyarınca yapılır.

Bu durumda yurtdışında alınan/yabancı mahkemelerin vermiş olduğu boşanma kararlarının Türkiye’de nüfusa tescil edilmeleri için Türkiye’de tanıması ve tenfizi gerekmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davası

5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun (MÖHUK) Madde 55’e göre; Tenfiz istemine ilişkin dilekçe, duruşma günü ile birlikte karşı tarafa tebliğ edilir. İstem, basit yargılama usulü hükümlerine göre incelenerek karara bağlanır.

Gerekli Belgeler

5718 sayılı MÖHUK madde 53/1 ‘e göre tenfiz dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenir:

a-) Yabancı Mahkeme ilamının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı veya ilamı veren yargı organı tarafından onanmış örneği ve tercümesi.

b-) İlamın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesi.

Bu noktada kesinleşmiş boşanma ilamının aslı veya onaylı sureti apostil şerhinİ havi olup Türkçe tercümesinin noter tarafından onaylanmış olması gerektiğini belirtmek isteriz.

Tebligat Hususu

Görüldüğü üzere Tanıma ve tenfiz davası basit yargılama usulüne tabidir. Dava dilekçesinin ve delillerin davalı tarafa tebliği davanın sonuçlanma sürecini etkileyen en önemli etmenlerden biridir.

Davalı taraf/eş eğer yurt dışında ikamet eden bir Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu bir kişi ise tebligatların yapılması uzun bir süreci beraberinde getirmektedir. Böyle bir durumda tek bir tebligatın yapılması en az 6 ay gibi bir zaman almaktadır. Nihayetinde zorunlu olarak öncelikle dava dilekçesinin ve dava süreci sonunda gerekçeli mahkeme kararının da tebliği gerektiğinden davanın en az 1 ila 1,5 yıl arası bir süreçte sonuçlanabileceğini belirtmek gerekir.

Tanıma ve tenfiz davalarında tebligatlar nedeniyle uzayacak bir sürece mahal vermemek adına davacının ve davalının vekil ile temsil edilmesi suretiyle yani tanıma ve tenfiz avukatı aracılığıyla dava açılmasını önermekteyiz. Bu şekilde tebligat işlemleri çok kısa bir süre içerisinde yapılabilecek ve dava süreci epey kısalacaktır.

M&S Law Istanbul diğer konularda olduğu gibi “ TANIMA VE TENFİZ DAVASI - YABANCI ÜLKEDE VERİLEN BOŞANMA KARARLARI” konularında da etkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Türkiye’de tanıma ve tenfiz davası avukatınız için hukuk büromuzla iletişime geçerek konuyla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

zurück