TRDE

UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE TİCARETİ SUÇU

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu Türk Ceza Kanunu’nda “Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar” başlığı altında madde 188’de düzenlenmiştir.

Türk Ceza Kanunu madde 188/1’e göre uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi, yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis ve ikibin günden yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılmaktadır.

Görüldüğü üzere bu suç imal, ithal ve ihraç fiilleri ile olmak üzere seçimlik hareketli bir suç olarak düzenlenmiştir.

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçu için yargılama Ağır Ceza Mahkemelerinde yapılmaktadır.

Türk Ceza Kanunu’nda uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin nelerden ibaret olduğu belirtilmediği gibi tek tek sayılmamış ve tanımlanmamıştır. Genel olarak belirtmek gerekirse uyuşturucu veya uyarıcı maddeler duyulara uyuşturucu ve uyarıcı etkisi olup bağımlılık oluşturan maddelerdir. Örneğin; esrar, kokain, ecstasy, afyon, morfin, bonzai, sentetik kannabinoid, bazmorfin, MDMA ve benzeri maddeler uyuşturucu ve uyarıcı maddelerdendir.

Netice olarak bu suçun konusunu psikotrop madde olarak, uyuşturucu veya uyarıcı etkisi yapan ve kişilerde bağımlılık meydana getiren bütün maddeler oluşturmaktadır.

Suçun, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçu olup olmadığı belirlenirken belirli kriterler nazara alınmaktadır. Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin miktarı, uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi başkasına satma/devir veyahut tedarik etmeye yönelik olarak herhangi bir eylem içerisinde olunup olunmadığı, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin bulundurulduğu yer ve bulunduruluş şekli, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin çeşitliliği önem arz etmektedir.

Türk Ceza Kanunu madde 188/2’de uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarıyla ilgili olarak bir milletlerarası ceza hukuku kuralına yer verilmiştir. Bu fıkraya göre uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı fiilinin diğer ülke açısından ithal olarak nitelendirilmesi dolayısıyla bu ülkede yapılan yargılama sonucunda hükmolunan cezanın infaz edilen kısmı, Türkiye'de uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı dolayısıyla yapılacak yargılama sonucunda hükmolunan cezadan mahsup edilir.

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satmak, satışa arz etmek, başkalarına vermek, sevk etmek, nakletmek, depolamak, satın almak, kabul etmek Türk Ceza Kanunu madde 188/3’de düzenlenmiştir.

Türk Ceza Kanunu madde 188/3’de uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretine ilişkin çeşitli fiiller, aynı maddenin 1. ve 2. fıkralara göre ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır. Bu fıkraya göre uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılmaktadır. Ancak, uyuşturucu veya uyarıcı madde verilen veya satılan kişinin çocuk olması hâlinde, veren veya satan kişiye verilecek hapis cezası on beş yıldan az olamaz.

Görüldüğü üzere Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesinin 3. fıkrasında sadece satmak fiili yaptırıma bağlanmamıştır. Satmanın yanı sıra satışa arz etmek, başkalarına vermek, sevk etmek, nakletmek, depolamak, satın almak, kabul etmek ve bulundurmak fiili da açık bir şekilde suç olarak sayılmıştır.

Kişisel kullanım sınırlarının üstünde bir miktardaki maddeyle yakalanan ve uyuşturucu ya da uyarıcı maddeyi sattığı, satışa arzettiği, başkalarına verdiği, sevk ettiği, naklettiği, depoladığı, satın aldığı belirlenemeyen kabul etme ve bulundurma eylemlerine istinaden 188/3 fıkrasına göre yargılanmaktadırlar.

Söz konusu fıkrada sayılan fiiller dikkate alındığında eylemin herhangi bir ücret mukabilinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği bir önem arz etmemektedir. Suç tanımında “başkalarına vermek” fiili düzenlenmiştir. Yani kişinin bu maddeleri hangi amaçla verdiği önemli değildir. Belirtmek gerekir ki suça konu maddeyi alan kişinin bunu kullanmak amacıyla almış olması da uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi veren kişinin durumunda bir değişiklik oluşturmamaktadır.

Türk Ceza Kanunu madde 188/4’de suçun nitelikli hali belirtilmiş olup nitelikli halin varlığı halinde cezanın arttırılacağı öngörülmüştür. Uyuşturucu maddenin eroin, kokain, morfin veya bazmorfin olması, üçüncü fıkradaki fiillerin; okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askerî ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi, hâlinde verilecek cezanın yarı oranında artırılacağı düzenlenmiştir.

Türk Ceza Kanunu madde 188/5’de yine suçun nitelikli hali düzenlenmiş olup bu fıkraya göre bu suçun üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek cezanın yarı oranında, suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, verilecek cezanın bir kat artırılacağı belirtilmektedir.

Türk Ceza Kanunu madde 188/6’da üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran her türlü madde açısından da yukarıdaki fıkralar hükümlerinin uygulanacağı düzenlenmiştir. Ancak, verilecek cezanın yarısına kadar indirilebileceğine de yer verilmiştir.

Türk Ceza Kanunu madde 188/7’de uyuşturucu veya uyarıcı etki doğurmamakla birlikte, uyuşturucu veya uyarıcı madde üretiminde kullanılan ve ithal veya imali resmi makamların iznine bağlı olan maddenin ülkeye sokulması, imal edilmesi, satılması, satın alınması, nakledilmesi, depolanması veya ihraç edilmesi, ayrı bir suç olarak tanımlanmış olup sekiz yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmibin güne kadar adlî para cezası öngörülmüştür. Söz konusu suç, seçimlik hareketli bir suç olup bu seçimlik hareketlerden birinin gerçekleşmesiyle meydana gelecektir.

Türk Ceza Kanunu madde 188/8’de suçun kişi bakımından nitelikli hali düzenlenmiştir. Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılacağı düzenlenmiştir.

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçunda Etkin Pişmanlık Ceza İndirimi Türk Ceza Kanunu Madde 192’de düzenlenmektedir.

Etkin pişmanlık

Madde 192- (1) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarına iştirak etmiş olan kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, diğer suç ortaklarını ve uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin saklandığı veya imal edildiği yerleri merciine haber verirse, verilen bilginin suç ortaklarının yakalanmasını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini sağlaması halinde, hakkında cezaya hükmolunmaz.

(2) Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, bu maddeyi kimden, nerede ve ne zaman temin ettiğini merciine haber vererek suçluların yakalanmalarını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini kolaylaştırırsa, hakkında cezaya hükmolunmaz.

(3) Bu suçlar haber alındıktan sonra gönüllü olarak, suçun meydana çıkmasına ve fail veya diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve yardım eden kişi hakkında verilecek ceza, yardımın niteliğine göre dörtte birden yarısına kadarı indirilir.

 (4) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolayı soruşturma başlatılmadan önce resmi makamlara veya sağlık kuruluşlarına başvurarak tedavi ettirilmesini isterse, cezaya hükmolunmaz. (Ek cümle: 24/11/2016-6763/16 md.) Bu durumda kamu görevlileri ile sağlık mesleği mensuplarının 279 uncu ve 280 inci maddeler uyarınca suçu bildirme yükümlülüğü doğmaz.

M&S Law Istanbul diğer konularda olduğu gibi “UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE TİCARETİ SUÇU” konusunda da etkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Türkiye’deki ceza avukatınız için hukuk büromuzla iletişime geçerek konuyla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

zurück