TRDE

YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN GEÇİCİ İTHAL YOLUYLA TÜRKİYE’YE TAŞIT GETİRMESİ

Yabancı uyruklu kişiler 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 130. ve 131. maddelerinden yararlanmak suretiyle oturma iznine sahip olmak koşuluyla, ikamet yerlerinde adlarına kayıtlı ve özel kullanımlarına mahsus kara taşıtlarını Türkiye’de kullanabilmektedirler. Bu kapsamda “Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu tarafından teminat hükmünde belge niteliğine haiz “Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi” düzenlenmektedir.

Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi, Gümrük Yönetmeliği’nin 376/j maddesinde “Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerden Türkiye’ye belirli bir süre görev yapmak veya öğrenimde bulunmak için gelenler ile Türkiye’de geçici olarak oturma iznine haiz olan yabancıların ikamet yerlerinde adlarına kayıtlı özel kullanımlarına mahsus kara taşıtları için ulusal kefil kuruluş tarafından verilen ve yalnız Türkiye için geçerli olan teminat hükmünde belgeyi, … ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır.

Görüldüğü üzere söz konusu düzenleme Türkiye’ye belirli bir süre görev yapmak veya öğrenimde bulunmak için gelenler ile Türkiye’de geçici olarak oturma iznine haiz olan yabancıları kapsamaktadır. Bununla birlikte 1. ve 2. sınıf Dışişleri Bakanlığı kimlik kartına sahip, elçilik ve konsolosluk çalışanları, çift uyruklu olup aynı zamanda Türk Vatandaşlığına da sahip olan kişiler, Türkiye’den emekli olmuş kişiler ve emekli mavi kartlılar Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi hakkından yararlanamamaktadırlar.

Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi, yabancının ikamet tezkeresi ve çalışma izni süreleri de dikkate alınarak bu süreleri aşmayacak şekilde bir veya iki yıl süreli geçerli olacak şekilde düzenlenmektedir.

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumundan alınan Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi ile ilk etapta Gümrüğe akabinde ise bağlı bulunulan Trafik Şube Müdürlüğü’ne gerekli bildirimler için başvurulmalıdır.

Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi için süre uzatım talebi süre bitiminden bir ay önce Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu’na başvurmak suretiyle yapılmaktadır. Süre aşımlarında para cezası yaptırımı öngörülmektedir.

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 241 maddesindeki düzenlemelerden geçici ithalat rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen taşıtlara verilen sürenin bitimini takiben üç ayı aşmayan sürede yeniden ihraç edilmesi veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması halinde birinci fıkrada belirtilen miktarın (60,- TL) altı katı kadar (360,- TL) usulsüzlük cezası uygulanacağı sonucuna varılmaktadır.

Bunula birlikte yine 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 238. Maddesinden ise kanuni yurtta kalma süresinin bitimini takip eden 3 ayı geçen sürede tam muafiyet suretiyle geçici olarak ithal edilen özel kullanıma mahsus taşıtlar için gümrük vergileri tutarının dörtte biri oranında para cezası uygulanacağı sonucuna varılmaktadır.

Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi İçin Talep Edilen Belgeler

Başvuru Formu, Pasaport, Sürücü belgesi, İkamet Tezkeresi, Taşıt ruhsatı (Satış olduğu takdirde ilgili konsolosluktan satış sözleşmesi ve ayrıca satıcıya ait ruhsat sureti talep edilmektedir.), İlgili Gümrük Müdürlüğü’nden alınmış Araç Tespit Tesellüm Tutanağı, Teminat (taşıtın motor hacmi ve model yılına göre)

Çalışan yabancılardan ayrıca talep edilen belgeler: Çalışma İzni Belgesi (Çalışma izninden muafiyet olması halinde Sosyal Güvenlik Kurumundan Türkiye’de çalışıldığına ilişkin resmi belge), Yabancının çalıştığı iş yerinden Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu’na hitaben görevini ve süresini belirten yazı (Söz konusu yazıya şirket imza sirküleri fotokopisi eklenmelidir.)

Emekli yabancılardan ayrıca talep edilen belgeler: Emeklilik Belgesi olduğunu gösteren büyükelçilik veya konsoloslukça onaylı Türkçe tercümesi yapılmış belge

Öğrenim gören yabancılardan ayrıca talep edilen belgeler: Öğrenci belgesi

Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi ücretlerine ilişkin bilgilere Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu web sitesi  http://www.turing.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

M&S Law Istanbul diğer konularda olduğu gibi “Yabancı Uyruklu Kişilerin Geçici İthal Yoluyla Taşıt Getirmesi- Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi” konularında da etkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

zurück