TRDE

Çalışma Alanları

Yabancılar Hukuku

- Yabancıların oturma izinlerine ve çalışma izinlerine ilişkin başvuruların yapılması ve bu işlemlerin takibi
- Şirketlerin yabancı işçi istihdamına ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi
- Yabancıların Türkiye’de gayrimenkul alımı, satımı ve kiralamasına ilişkin işlemler
- Yabancıların Türkiye’deki miras işleri
- Mülteci statülerine ilişkin hukuki danışmanlık hizmetinin verilmesi
- Yabancı mahkeme kararları ve hakem kararlarının tanınması ve tenfizi davaları

Vatandaşlık Hukuku

- Türk Vatandaşlığını iktisap etmek isteyen yabancıların vatandaşlık başvuru işlemlerinin yapılması ve bu işlemlerinin takibi
- Türk Vatandaşlık başvurusunun reddi halinde uyuşmazlıkların çözümü ve iptal davalarının takibi
- Türk Vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin her türlü dava ve işlemlerin takibi
- Türk Vatandaşlığından çıkma işlemleri

Aile Hukuku

- Yabancı mahkemelerin verdiği boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi davaları
- Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları
- Nafaka ve tazminat taleplerine ilişkin davalar
- Mal rejimine ilişkin davalar
- Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde tedbir kararları için gerekli işlemlerin yapılması ve bu işlemlerin takibi
- Velayet davaları
- Analık, Babalık ve Nesebin reddi davaları
- Çocuk mallarının yönetimine ilişkin işlemler
- Nişanlanma, nişanın bozulmasından kaynaklı alacak ve tazminat davaları
- Hukuki İhtilafların dava yoluna başvurulmaksızın çözümlenebilmesi adına konuya ilişkin her türlü ihtarnamenin hazırlanması ve gönderimi

Kişiler Hukuku

- Kişilik haklarının korunmasına ilişkin davalar
- Nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin davalar
- Yaş düzeltme ve kazai rüşt davaları
- İsim değişikliği davaları
- Vesayet ve Kayyım davaları

Miras Hukuku

- Her türlü mirasçılık işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve bu işlemlerin takibi
- Mirasçılık belgesinin alınmasına ve mirasçılık belgesinin iptaline ilişkin davalar
- Tereke tespitine ilişkin davalar
- Reddi miras davaları
- Tenkis ve mirasta iade davaları
- Miras ilişkisinden kaynaklı hukuki İhtilafların dava yoluna başvurulmaksızın çözümlenebilmesi adına konuya ilişkin her türlü ihtarnamenin hazırlanması ve gönderimi

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

- İş sözleşmelerinin hazırlanması ve tadili (Sözleşmeler gerekli olduğu takdirde Almanca, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca dillerinde de düzenlenebilmektedir.)
- İş sözleşmelerinin feshi ve sona erdirilmesi hususunda her türlü hukuki danışmanlık hizmetinin sunulması
- İkale sözleşmelerinin hazırlanması,
- İşçi ile işveren ilişkisinden kaynaklanan her türlü alacak ve tazminat davaları
- İşe iade davaları
- İş kazalarından kaynaklanan davalar
- İş ilişkisinden kaynaklı hukuki İhtilafların dava yoluna başvurulmaksızın çözümlenebilmesi adına konuya ilişkin her türlü ihtarnamenin hazırlanması ve gönderimi

Kira Hukuku

- Kira sözleşmelerinin hazırlanması (Sözleşmeler gerekli olduğu takdirde Almanca, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca dillerinde de düzenlenebilmektedir.)
- Kira alacaklarının mahkeme ve icra kanalıyla tahsil edilmesi
- Kira tespit davaları
- Tahliye davaları
- Kiralananın icra yolu ile tahliyesi
- Tahliye taahhüdüne ilişkin ihtilafların çözümü
- Depozito bedelinin iadesine ilişkin davalar
- Kira ilişkisinden kaynaklı hukuki İhtilafların dava yoluna başvurulmaksızın çözümlenebilmesi adına konuya ilişkin her türlü ihtarnamenin hazırlanması ve gönderimi

Eşya Hukuku

- Tapu iptali ve tescili davaları
- Tapu kaydının düzeltilmesi davaları
- Ecrimisil davaları
- Ortaklığın giderilmesi (İzale-i şüyu) davaları
- Mülkiyet hakkına dayalı alacak davaları
- Zilyetliğe dayalı davalar
- Müdahalenin men’i davaları
- Gayrimenkul alımı ve satımına ilişkin işlemlerin takibi
- Hukuki İhtilafların dava yoluna başvurulmaksızın çözümlenebilmesi adına konuya ilişkin her türlü ihtarnamenin hazırlanması ve gönderimi

Borçlar Hukuku

- Borca aykırılık ve haksız fiilden kaynaklı maddi ve manevi tazminat davaları
- Sözleşme ve sözleşmelerin ifasına ilişkin davalar
- Sebepsiz zenginleşmeye ilişkin davalar
- Hukuki işlemlerden doğan her türlü alacakların icra kanalıyla takibi
- Hukuki İhtilafların dava yoluna başvurulmaksızın çözümlenebilmesi adına konuya ilişkin her türlü ihtarnamenin hazırlanması ve gönderimi

Ceza Hukuku

- Şikayet dilekçelerinin hazırlanarak Savcılığa suç duyurusunda-şikayette bulunulması
- Savcılıklarca verilen kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararlara karşı gerekli itirazların yapılması
- Uzlaşmaya tabi suçlarda uzlaştırma prosedürünün takibi
- Kollukta ve Savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunulması
- Sulh Ceza Hakimliklerince verilen tutuklama kararlarına gerekli itirazların yapılması
- Cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü ziyaretlerinin yapılarak etkin savunmaların yapılması
- Ağır Ceza Mahkemelerinde ve Asliye Ceza Mahkemelerinde görülen davaların takibi

İnsan Hakları Hukuku

- Kişilerin temel hak ve hürriyetlerine yönelik olarak yapılan her türlü ihlale karşılık hak savunması
- İnsan hakları ihlalleri sonucu meydana gelen hak kayıplarının iç hukukta çözümlenmesi için gerekli her türlü hukuki adımın atılması
- Maddi ve manevi tazminat talepleri
- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bireysel başvuru

Uluslararası Ticaret Hukuku

- Gümrük işlemlerine ilişkin her türlü hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetinin sunulması
- Gümrük işlemlerinden doğan davalar
- Haksız rekabete ilişkin davalar
- Uluslararası tahkim
- Uluslararası ticari sözleşmelerin hazırlanması, mevcut sözleşmelerin denetlenmesi ve yorumlanması hususunda danışmanlık hizmeti sunulması (Sözleşmeler gerekli olduğu takdirde Almanca, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca dillerinde de düzenlenebilmektedir.)
- Uluslararası ticari sözleşmelerden kaynaklı davalar
- Yurtdışı alacak tahsilatı ve yatırım hususunda her türlü hukuki danışmanlık hizmetinin sunulması
- Şirket kurma, birleşme ve devralma işlemlerinin gerçekleştirilmesi
- Hukuki İhtilafların dava yoluna başvurulmaksızın çözümlenebilmesi adına konuya ilişkin her türlü ihtarnamenin hazırlanması ve gönderimi

Uluslararası Bankacılık Hukuku

- Bankalar ve diğer finans şirketlerinin her türlü hak ve alacaklarının takibi
- Bankacılık Hukuku ve Finans ve Kredi Kuruluşlarının işleyişi, yapısı ve organizasyonuna ilişkin hukuki danışmanlık hizmetinin sunulması
- İpotek ve Teminatlı işlemlerden kaynaklı davalar
- Kredi sözleşmelerinden kaynaklı davalar
- Leasing ve faktöring işlemlerinden kaynaklı davalar
- Hukuki İhtilafların dava yoluna başvurulmaksızın çözümlenebilmesi adına konuya ilişkin her türlü ihtarnamenin hazırlanması ve gönderimi

Uluslararası İflas Hukuku

- İflas yolu ile takip işlemleri
- İflas davaları
- İflasın ertelenmesi İşlemleri
- Yerli ve yabancı şirketlere İcra ve İflas Kanunu’ndan doğan tüm işlemler ve davalar alanında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetinin sunulması

Uluslararası ve Avrupa Rekabet Hukuku

- Türkiye’de, Avrupa’da ve Uluslararası sahada rekabet hukuku alanında hukuki danışmanlık hizmetinin sunulması
- Rekabet kurallarına aykırılık halinde ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü ve işlemlerin rekabet kanununa uygun hale getirilmesi için hukuki hizmet sunulması, gerekli işlemlerin yapılması
- Rekabet ihlallerini şikayeti ve takibi
- Hukuki İhtilafların dava yoluna başvurulmaksızın çözümlenebilmesi adına konuya ilişkin her türlü ihtarnamenin hazırlanması ve gönderimi

Uluslararası Fikri Mülkiyet Hukuku

- Uluslararası fikri ihtilaflar
- Fikri mülkiyet hakları ile markadan doğan hakların korunmasına ilişkin davalar
- Ticari sırların kötüye kullanılmasının engellenmesine ilişkin hukuki işlemler
- Telif hakları
- Lisans, ruhsat, franchise başta olmak üzere bu hakların kullanılması veya devrine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, mevcut sözleşmelerin denetlenmesi ve yorumlanması hususunda danışmanlık hizmeti sunulması (Sözleşmeler gerekli olduğu takdirde Almanca, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca dillerinde de düzenlenebilmektedir.)
- Fikri hakların ihlalinden kaynaklanan her türlü uyuşmazlığın çözümüne ilişkin hukuki danışmanlık hizmetinin verilmesi
- Hukuki İhtilafların dava yoluna başvurulmaksızın çözümlenebilmesi adına konuya ilişkin her türlü ihtarnamenin hazırlanması ve gönderimi

Uluslararası Teminat Hukuku

- Kefalet Sözleşmeleri, Garanti Sözleşmeleri, Banka Teminat Mektupları, rehin, ipotek vb. şahsi ve ayni teminatlar hususunda her türlü hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetinin sunulması
- Hukuki İhtilafların dava yoluna başvurulmaksızın çözümlenebilmesi adına konuya ilişkin her türlü ihtarnamenin hazırlanması ve gönderimi

Uluslararası Taşımacılık Hukuku (Hava, Kara Ve Deniz Taşımacılığı)

- Uluslararası taşımacılığa ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, mevcut sözleşmelerin denetlenmesi ve yorumlanması hususunda danışmanlık hizmeti sunulması (Sözleşmeler gerekli olduğu takdirde Almanca, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca dillerinde de düzenlenebilmektedir.)
- CMR (Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı için Mukavele Sözleşmesi) kaynaklı ihtilaflar
- Uluslararası taşımacılık ve lojistik konularına ilişkin hukuki danışmanlık hizmetinin sunulması
- Taşıma senetlerinden doğan hukuki ihtilaflar
- Kargo taşımaları sırasında ortaya çıkan her türlü maddi ve manevi zarar ile gecikmeden kaynaklanan çeşitli sonuçlara ilişkin her türlü uyuşmazlığın çözümü
- Hukuki İhtilafların dava yoluna başvurulmaksızın çözümlenebilmesi adına konuya ilişkin her türlü ihtarnamenin hazırlanması ve gönderimi

Uluslararası Satım Hukuku

- Uluslararası Satım Hukuku alanında özellikle Viyana Konvansiyonu, INCOTERMS çerçevesinde müvekkillerine hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetinin sunulması
- Hukuki İhtilafların dava yoluna başvurulmaksızın çözümlenebilmesi adına konuya ilişkin her türlü ihtarnamenin hazırlanması ve gönderimi

Sigorta Hukuku

- Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar hususunda her türlü hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetinin sunulması
- Sigorta ile ilgili alacak, tazminat ve rücu davaları
- Hayat, Maluliyet ve Yangın Sigortası davaları
- Trafik Kazaları ve Ferdi Kaza Sigortası davaları
- Sigorta sözleşmelerindeki yükümlülüklerin ihlalinden kaynaklanan ihtilaflar
- Kasko, Havacılık ve Deniz Sigortasından kaynaklı uyuşmazlıklar hususunda her türlü hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetinin sunulması
- Emeklilik sigortası, Sağlık Sigortası ve Hayat Sigortası kapsamında doğan alacak ve tazminat alacaklarının Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri nezdinde çözümü
- Sigorta primlerinin icra kanalıyla takibi
- Hukuki İhtilafların dava yoluna başvurulmaksızın çözümlenebilmesi adına konuya ilişkin her türlü ihtarnamenin hazırlanması ve gönderimi

Havacılık Hukuku

- Hava Personeli sözleşmelerinin hazırlanması, mevcut sözleşmelerin denetlenmesi ve yorumlanması hususunda danışmanlık hizmeti sunulması (Sözleşmeler gerekli olduğu takdirde Almanca, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca dillerinde de düzenlenebilmektedir.)
- Hava yolları ile seyahat eden yolcuların tazminat hakları
- Hava yolları ile seyahat edecek yolcuların uçağa alınmamasından kaynaklı ihtilaflar
- Uçuşların gecikmesi, uçuşların iptalinden kaynaklı hukuki ihtilaflar
- Hukuki İhtilafların dava yoluna başvurulmaksızın çözümlenebilmesi adına konuya ilişkin her türlü ihtarnamenin hazırlanması ve gönderimi